Sall resevéieren

All Reservatiounen (Mount)
Juli, 2020
01
Wed
00:00
02
Thu
00:00
03
Fri
00:00
04
Sat
00:00
05
Sun
00:00
06
Mon
00:00
07
Tue
00:00
08
Wed
00:00
09
Thu
00:00
10
Fri
00:00
11
Sat
00:00
12
Sun
00:00
13
Mon
00:00
14
Tue
00:00
15
Wed
00:00
16
Thu
00:00
17
Fri
00:00
18
Sat
00:00
19
Sun
00:00
20
Mon
00:00
21
Tue
00:00
22
Wed
00:00
23
Thu
00:00
24
Fri
00:00
25
Sat
00:00
26
Sun
00:00
27
Mon
00:00
28
Tue
00:00
29
Wed
00:00
30
Thu
00:00
31
Fri
00:00
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Maria Niklaus
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Nic Schintgen
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Pater Nickels
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Woodbadge
01
03
04
05
06
07EAS
08
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
All Reservatiounen
Juli, 2020
Mon
13/07/2020
00:00
Tue
14/07/2020
00:00
Wed
15/07/2020
00:00
Thu
16/07/2020
00:00
Fri
17/07/2020
00:00
Sat
18/07/2020
00:00
Sun
19/07/2020
00:00
Sall DZ
13
14
15
16
17
18
19
Sall Kléiblat
Sall Maria Niklaus
13
14
15
16
17
18
19
Sall Nic Schintgen
14
15
16
17
18
19
Sall Pater Nickels
13
14
15
16
17
18
19
Sall Woodbadge
13
14
15
16
17
18
19

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéierenSall KléiblatRez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen