Sall resevéieren

All Reservatiounen (Mount)
Abrëll, 2020
01
Wed
00:00
02
Thu
00:00
03
Fri
00:00
04
Sat
00:00
05
Sun
00:00
06
Mon
00:00
07
Tue
00:00
08
Wed
00:00
09
Thu
00:00
10
Fri
00:00
11
Sat
00:00
12
Sun
00:00
13
Mon
00:00
14
Tue
00:00
15
Wed
00:00
16
Thu
00:00
17
Fri
00:00
18
Sat
00:00
19
Sun
00:00
20
Mon
00:00
21
Tue
00:00
22
Wed
00:00
23
Thu
00:00
24
Fri
00:00
25
Sat
00:00
26
Sun
00:00
27
Mon
00:00
28
Tue
00:00
29
Wed
00:00
30
Thu
00:00
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Maria Niklaus
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Nic Schintgen
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27EAS
28
29
30
Sall Pater Nickels
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Woodbadge
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
23
24
26
27
28
30
All Reservatiounen
Abrëll, 2020
Mon
06/04/2020
00:00
Tue
07/04/2020
00:00
Wed
08/04/2020
00:00
Thu
09/04/2020
00:00
Fri
10/04/2020
00:00
Sat
11/04/2020
00:00
Sun
12/04/2020
00:00
Sall DZ
06
07
08
09
10
11
12
Sall Kléiblat
06
07
08
09
10
11
12
Sall Maria Niklaus
06
07
08
09
10
11
12
Sall Nic Schintgen
06
07
08
09
10
11
12
Sall Pater Nickels
06
07
08
09
10
11
12
Sall Woodbadge
07
08
09
10
11
12

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéierenSall KléiblatRez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen