Sall resevéieren

All Reservatiounen (Mount)
Dezember, 2019
01
Sun
00:00
02
Mon
00:00
03
Tue
00:00
04
Wed
00:00
05
Thu
00:00
06
Fri
00:00
07
Sat
00:00
08
Sun
00:00
09
Mon
00:00
10
Tue
00:00
11
Wed
00:00
12
Thu
00:00
13
Fri
00:00
14
Sat
00:00
15
Sun
00:00
16
Mon
00:00
17
Tue
00:00
18
Wed
00:00
19
Thu
00:00
20
Fri
00:00
21
Sat
00:00
22
Sun
00:00
23
Mon
00:00
24
Tue
00:00
25
Wed
00:00
26
Thu
00:00
27
Fri
00:00
28
Sat
00:00
29
Sun
00:00
30
Mon
00:00
31
Tue
00:00
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Maria Niklaus
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Nic Schintgen
01
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Pater Nickels
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Woodbadge
01
02
03
04
07
08
09
11
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
All Reservatiounen
Dezember, 2019
Mon
02/12/2019
00:00
Tue
03/12/2019
00:00
Wed
04/12/2019
00:00
Thu
05/12/2019
00:00
Fri
06/12/2019
00:00
Sat
07/12/2019
00:00
Sun
08/12/2019
00:00
Sall DZ
02
03
04
05
06
07
08
Sall Kléiblat
02
03
04
05
06
07
08
Sall Maria Niklaus
Sall Nic Schintgen
03
04
05
06
07
08
Sall Pater Nickels
02
03
04
05
06
07
08
Sall Woodbadge

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéierenSall KléiblatRez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen