Sall resevéieren

D’Säll sti fir de Lëtzebuerger Guiden a Scouten zur Verfügung.

All Reservatiounen (Mount)
Januar, 2021
01
Fri
00:00
02
Sat
00:00
03
Sun
00:00
04
Mon
00:00
05
Tue
00:00
06
Wed
00:00
07
Thu
00:00
08
Fri
00:00
09
Sat
00:00
10
Sun
00:00
11
Mon
00:00
12
Tue
00:00
13
Wed
00:00
14
Thu
00:00
15
Fri
00:00
16
Sat
00:00
17
Sun
00:00
18
Mon
00:00
19
Tue
00:00
20
Wed
00:00
21
Thu
00:00
22
Fri
00:00
23
Sat
00:00
24
Sun
00:00
25
Mon
00:00
26
Tue
00:00
27
Wed
00:00
28
Thu
00:00
29
Fri
00:00
30
Sat
00:00
31
Sun
00:00
grousse Sall Chalet Géisserei
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Sall Maria Niklaus
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Sall Nic Schintgen
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Sall Pater Nickels
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Sall Shop
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
Sall Woodbadge
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
14
15
16
17
18
19
20EAS
22
23
24
25
26
27
28
29
31
All Reservatiounen (Woch)
Januar, 2021
Mon
Méinden, den 18. Januar 2021
00:00
Tue
Dënschden, den 19. Januar 2021
00:00
Wed
Mëttwoch, den 20. Januar 2021
00:00
Thu
Donneschden, den 21. Januar 2021
00:00
Fri
Freiden, den 22. Januar 2021
00:00
Sat
Samschden, den 23. Januar 2021
00:00
Sun
Sonnden, den 24. Januar 2021
00:00
grousse Sall Chalet Géisserei
18
21
22
23
24
Sall DZ
18
19
20
21
22
23
24
Sall Kléiblat
18
19
20
21
22
23
24
Sall Maria Niklaus
18
19
20
21
22
23
24
Sall Nic Schintgen
18
19
20
21
22
23
24
Sall Pater Nickels
18
19
20
21
22
23
24
Sall Shop
19
20
21
22
23
24
Sall Woodbadge

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéieren.Sall Kléiblat

Rez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen

Sall Shop

am Haff, 18 Plazen