Sall resevéieren

All Reservatiounen (Mount)
Juni, 2019
01
Sat
00:00
02
Sun
00:00
03
Mon
00:00
04
Tue
00:00
05
Wed
00:00
06
Thu
00:00
07
Fri
00:00
08
Sat
00:00
09
Sun
00:00
10
Mon
00:00
11
Tue
00:00
12
Wed
00:00
13
Thu
00:00
14
Fri
00:00
15
Sat
00:00
16
Sun
00:00
17
Mon
00:00
18
Tue
00:00
19
Wed
00:00
20
Thu
00:00
21
Fri
00:00
22
Sat
00:00
23
Sun
00:00
24
Mon
00:00
25
Tue
00:00
26
Wed
00:00
27
Thu
00:00
28
Fri
00:00
29
Sat
00:00
30
Sun
00:00
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Kléiblat
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Maria Niklaus
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Nic Schintgen
Sall Pater Nickels
01
02
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
25
26
27
28
29
30
Sall Woodbadge
01
02
03
04
07
09
10
13
14
15
16
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
All Reservatiounen
Juni, 2019
Mon
24/06/2019
00:00
Tue
25/06/2019
00:00
Wed
26/06/2019
00:00
Thu
27/06/2019
00:00
Fri
28/06/2019
00:00
Sat
29/06/2019
00:00
Sun
30/06/2019
00:00
Sall DZ
24
25
26
27
28
29
30
Sall Kléiblat
24
25
26
27
28
29
30
Sall Maria Niklaus
24
25
26
27
28
29
30
Sall Nic Schintgen
Sall Pater Nickels
25
26
27
28
29
30
Sall Woodbadge
24
26
27
28
29
30

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéierenSall KléiblatRez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen