Sall resevéieren

All Reservatiounen (Mount)
Februar, 2019
01
Fri
00:00
02
Sat
00:00
03
Sun
00:00
04
Mon
00:00
05
Tue
00:00
06
Wed
00:00
07
Thu
00:00
08
Fri
00:00
09
Sat
00:00
10
Sun
00:00
11
Mon
00:00
12
Tue
00:00
13
Wed
00:00
14
Thu
00:00
15
Fri
00:00
16
Sat
00:00
17
Sun
00:00
18
Mon
00:00
19
Tue
00:00
20
Wed
00:00
21
Thu
00:00
22
Fri
00:00
23
Sat
00:00
24
Sun
00:00
25
Mon
00:00
26
Tue
00:00
27
Wed
00:00
28
Thu
00:00
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Sall Maria Niklaus
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Sall Nic Schintgen
01
02
03
05EAS
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Sall Pater Nickels
Sall Woodbadge
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25PR
26
27
All Reservatiounen
Februar, 2019
Mon
18/02/2019
00:00
Tue
19/02/2019
00:00
Wed
20/02/2019
00:00
Thu
21/02/2019
00:00
Fri
22/02/2019
00:00
Sat
23/02/2019
00:00
Sun
24/02/2019
00:00
Sall DZ
18
19
20
21
22
23
24
Sall Kléiblat
18
19
20
21
22
23
24
Sall Maria Niklaus
19
20
21
22
23
24
Sall Nic Schintgen
18
19
20
21
22
23
24
Sall Pater Nickels
18
20
21
22
23
24
Sall Woodbadge
18
20
21
22
23
24

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéierenSall KléiblatRez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen