Sall resevéieren

D’Säll sti fir de Lëtzebuerger Guiden a Scouten zur Verfügung.

All Reservatiounen (Mount)
Oktober, 2020
01
Thu
00:00
02
Fri
00:00
03
Sat
00:00
04
Sun
00:00
05
Mon
00:00
06
Tue
00:00
07
Wed
00:00
08
Thu
00:00
09
Fri
00:00
10
Sat
00:00
11
Sun
00:00
12
Mon
00:00
13
Tue
00:00
14
Wed
00:00
15
Thu
00:00
16
Fri
00:00
17
Sat
00:00
18
Sun
00:00
19
Mon
00:00
20
Tue
00:00
21
Wed
00:00
22
Thu
00:00
23
Fri
00:00
24
Sat
00:00
25
Sun
00:00
26
Mon
00:00
27
Tue
00:00
28
Wed
00:00
29
Thu
00:00
30
Fri
00:00
31
Sat
00:00
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Maria Niklaus
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
29
30
31
Sall Nic Schintgen
01
02
03
04
05
06
07
08
09
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
25
26
27
29
30
31
Sall Pater Nickels
01
02
03
04
06
07
08
09
10
11
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
28EAS
30
31
Sall Woodbadge
All Reservatiounen
Oktober, 2020
Mon
19/10/2020
00:00
Tue
20/10/2020
00:00
Wed
21/10/2020
00:00
Thu
22/10/2020
00:00
Fri
23/10/2020
00:00
Sat
24/10/2020
00:00
Sun
25/10/2020
00:00
Sall DZ
19
20
21
22
23
24
25
Sall Kléiblat
19
20
21
22
23
24
25
Sall Maria Niklaus
Sall Nic Schintgen
19
21
22
23
25
Sall Pater Nickels
21
22
23
24
25
Sall Woodbadge
19
21
22
23
25

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéieren.Sall Kléiblat

Rez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen