Sall resevéieren

All Reservatiounen (Mount)
Januar, 2020
01
Wed
00:00
02
Thu
00:00
03
Fri
00:00
04
Sat
00:00
05
Sun
00:00
06
Mon
00:00
07
Tue
00:00
08
Wed
00:00
09
Thu
00:00
10
Fri
00:00
11
Sat
00:00
12
Sun
00:00
13
Mon
00:00
14
Tue
00:00
15
Wed
00:00
16
Thu
00:00
17
Fri
00:00
18
Sat
00:00
19
Sun
00:00
20
Mon
00:00
21
Tue
00:00
22
Wed
00:00
23
Thu
00:00
24
Fri
00:00
25
Sat
00:00
26
Sun
00:00
27
Mon
00:00
28
Tue
00:00
29
Wed
00:00
30
Thu
00:00
31
Fri
00:00
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Maria Niklaus
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Nic Schintgen
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
12
14
15EAS
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Pater Nickels
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
27
29
30
31
Sall Woodbadge
01
02
03
04
05
06
08
09
10
11
12
13
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
30
31
All Reservatiounen
Januar, 2020
Mon
20/01/2020
00:00
Tue
21/01/2020
00:00
Wed
22/01/2020
00:00
Thu
23/01/2020
00:00
Fri
24/01/2020
00:00
Sat
25/01/2020
00:00
Sun
26/01/2020
00:00
Sall DZ
20
21
22
23
24
25
26
Sall Kléiblat
20
21
22
23
24
25
26
Sall Maria Niklaus
20
21
22
23
24
25
26
Sall Nic Schintgen
Sall Pater Nickels
20
22
23
24
25
Sall Woodbadge
20
22
23
24
25
26

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéierenSall KléiblatRez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen