Sall resevéieren

All Reservatiounen (Mount)
Februar, 2020
01
Sat
00:00
02
Sun
00:00
03
Mon
00:00
04
Tue
00:00
05
Wed
00:00
06
Thu
00:00
07
Fri
00:00
08
Sat
00:00
09
Sun
00:00
10
Mon
00:00
11
Tue
00:00
12
Wed
00:00
13
Thu
00:00
14
Fri
00:00
15
Sat
00:00
16
Sun
00:00
17
Mon
00:00
18
Tue
00:00
19
Wed
00:00
20
Thu
00:00
21
Fri
00:00
22
Sat
00:00
23
Sun
00:00
24
Mon
00:00
25
Tue
00:00
26
Wed
00:00
27
Thu
00:00
28
Fri
00:00
29
Sat
00:00
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
07
08
09
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Sall Maria Niklaus
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Sall Nic Schintgen
01
02
04
05EAS
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Sall Pater Nickels
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Sall Woodbadge
All Reservatiounen
Februar, 2020
Mon
24/02/2020
00:00
Tue
25/02/2020
00:00
Wed
26/02/2020
00:00
Thu
27/02/2020
00:00
Fri
28/02/2020
00:00
Sat
29/02/2020
00:00
Mäerz, 2020
Sun
01/03/2020
00:00
Sall DZ
24
25
26
27
28
29
01
Sall Kléiblat
24
25
26
27
28
29
01
Sall Maria Niklaus
24
25
26
27
28
29
01
Sall Nic Schintgen
24
25
26
27
28
29
01
Sall Pater Nickels
24
25
26
27
28
29
01
Sall Woodbadge

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéierenSall KléiblatRez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen