Sall resevéieren

D’Säll sti fir de Lëtzebuerger Guiden a Scouten zur Verfügung.

All Reservatiounen (Mount)
November, 2020
01
Sun
00:00
02
Mon
00:00
03
Tue
00:00
04
Wed
00:00
05
Thu
00:00
06
Fri
00:00
07
Sat
00:00
08
Sun
00:00
09
Mon
00:00
10
Tue
00:00
11
Wed
00:00
12
Thu
00:00
13
Fri
00:00
14
Sat
00:00
15
Sun
00:00
16
Mon
00:00
17
Tue
00:00
18
Wed
00:00
19
Thu
00:00
20
Fri
00:00
21
Sat
00:00
22
Sun
00:00
23
Mon
00:00
24
Tue
00:00
25
Wed
00:00
26
Thu
00:00
27
Fri
00:00
28
Sat
00:00
29
Sun
00:00
30
Mon
00:00
grousse Sall Chalet Géisserei
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Maria Niklaus
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Nic Schintgen
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
Sall Pater Nickels
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
Sall Shop
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Woodbadge
All Reservatiounen (Woch)
November, 2020
Mon
Méinden, den 23. November 2020
00:00
Tue
Dënschden, den 24. November 2020
00:00
Wed
Mëttwoch, den 25. November 2020
00:00
Thu
Donneschden, den 26. November 2020
00:00
Fri
Freiden, den 27. November 2020
00:00
Sat
Samschden, den 28. November 2020
00:00
Sun
Sonnden, den 29. November 2020
00:00
grousse Sall Chalet Géisserei
23
24
25
26
27
28
29
Sall DZ
23
24
25
26
27
28
29
Sall Kléiblat
23
24
25
26
27
28
29
Sall Maria Niklaus
Sall Nic Schintgen
23
24
25
26
27
29
Sall Pater Nickels
23
24
25
26
27
29
Sall Shop
23
24
25
26
27
28
29
Sall Woodbadge

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéieren.Sall Kléiblat

Rez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen

Sall Shop

am Haff, 18 Plazen