Sall resevéieren

All Reservatiounen (Mount)
September, 2019
01
Sun
00:00
02
Mon
00:00
03
Tue
00:00
04
Wed
00:00
05
Thu
00:00
06
Fri
00:00
07
Sat
00:00
08
Sun
00:00
09
Mon
00:00
10
Tue
00:00
11
Wed
00:00
12
Thu
00:00
13
Fri
00:00
14
Sat
00:00
15
Sun
00:00
16
Mon
00:00
17
Tue
00:00
18
Wed
00:00
19
Thu
00:00
20
Fri
00:00
21
Sat
00:00
22
Sun
00:00
23
Mon
00:00
24
Tue
00:00
25
Wed
00:00
26
Thu
00:00
27
Fri
00:00
28
Sat
00:00
29
Sun
00:00
30
Mon
00:00
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Maria Niklaus
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Nic Schintgen
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Pater Nickels
01
02
03EAS
04
05
06
07
08
09
10EAS
11
13
14
15
16
18
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
Sall Woodbadge
01
02
03
04
05
06
08
09
11
12
13
14
15
17
18
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
All Reservatiounen
September, 2019
Mon
16/09/2019
00:00
Tue
17/09/2019
00:00
Wed
18/09/2019
00:00
Thu
19/09/2019
00:00
Fri
20/09/2019
00:00
Sat
21/09/2019
00:00
Sun
22/09/2019
00:00
Sall DZ
16
17
18
19
20
21
22
Sall Kléiblat
16
17
18
19
20
21
22
Sall Maria Niklaus
16
17
18
19
20
21
22
Sall Nic Schintgen
16
17
18
20
21
22
Sall Pater Nickels
16
18
20
21
22
Sall Woodbadge
17
18
21
22

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéierenSall KléiblatRez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen