Sall resevéieren

D’Säll sti fir de Lëtzebuerger Guiden a Scouten zur Verfügung.

Loading...
All Reservatiounen (Mount)
01 Abrëll, 2021
01
Th
02
Fr
03
Sa
04
Su
05
Mo
06
Tu
07
We
08
Th
09
Fr
10
Sa
11
Su
12
Mo
13
Tu
14
We
15
Th
16
Fr
17
Sa
18
Su
19
Mo
20
Tu
21
We
22
Th
23
Fr
24
Sa
25
Su
26
Mo
27
Tu
28
We
29
Th
30
Fr
grousse Sall Chalet Géisserei
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Donneschden, den 1. Abrëll 2021
Don
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Kléiblat
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Maria Niklaus
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Nic Schintgen
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Pater Nickels
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Shop
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sall Woodbadge
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Loading...
All Reservatiounen (Woch)
19 Abrëll, 2021
19
Mon
20
Tue
21
Wed
22
Thu
23
Fri
24
Sat
25
Sun
grousse Sall Chalet Géisserei
19
20
21
22
23
24
25
Méinden, den 19. Abrëll 2021
Méi
19
20
21
22
23
24
25
Sall Kléiblat
19
20
21
22
23
24
25
Sall Maria Niklaus
19
20
21
22
23
24
25
Sall Nic Schintgen
19
20
21
22
23
24
25
Sall Pater Nickels
19
20
21
22
23
24
25
Sall Shop
19
20
21
22
23
24
25
Sall Woodbadge
19
20
21
22
23
24
25

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéieren.Sall Kléiblat

Rez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

 

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen

Sall Shop

am Haff, 18 Plazen