Sall resevéieren

All Reservatiounen (Mount)
Juli, 2019
01
Mon
00:00
02
Tue
00:00
03
Wed
00:00
04
Thu
00:00
05
Fri
00:00
06
Sat
00:00
07
Sun
00:00
08
Mon
00:00
09
Tue
00:00
10
Wed
00:00
11
Thu
00:00
12
Fri
00:00
13
Sat
00:00
14
Sun
00:00
15
Mon
00:00
16
Tue
00:00
17
Wed
00:00
18
Thu
00:00
19
Fri
00:00
20
Sat
00:00
21
Sun
00:00
22
Mon
00:00
23
Tue
00:00
24
Wed
00:00
25
Thu
00:00
26
Fri
00:00
27
Sat
00:00
28
Sun
00:00
29
Mon
00:00
30
Tue
00:00
31
Wed
00:00
Sall DZ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Kléiblat
01
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Maria Niklaus
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Nic Schintgen
02
03
04
05
06
07
08EAS
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Pater Nickels
01
02
03
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Sall Woodbadge
01
02
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
All Reservatiounen
Juli, 2019
Mon
15/07/2019
00:00
Tue
16/07/2019
00:00
Wed
17/07/2019
00:00
Thu
18/07/2019
00:00
Fri
19/07/2019
00:00
Sat
20/07/2019
00:00
Sun
21/07/2019
00:00
Sall DZ
15
16
17
18
19
20
21
Sall Kléiblat
15
16
17
18
19
20
21
Sall Maria Niklaus
16
17
18
19
20
21
Sall Nic Schintgen
15
16
17
18
19
20
21
Sall Pater Nickels
15
16
17
18
19
20
21
Sall Woodbadge
15
16
17
18
19
20
21

Hei kanns du de Sall auswielen, deen s du reservéieren wëlls.

Du kanns méi eenzel Deeg markéierenSall KléiblatRez-de-chausée, 8 Plazen (just reservéieren, wa keng aner Versammlunge sinn)

Sall Woodbadge

Rez-de-chausée, 22 Plazen

Sall Pater Nickels

1.Etage, 14 Plazen

Sall Nick Schintgen

1.Etage, 10 Plazen

Sall DZ

1.Etage, 6 Plazen

Sall Maria Niklaus

2.Etage, 12 Plazen